Sigma Zorg

Huishoudelijke hulp (thuishulp) in Amsterdam

Een schoon en opgeruimd huis is belangrijk. Kunt u het huishouden niet meer zelf doen en kan ook uw omgeving – familie, vrienden, buren – niet genoeg bijspringen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke hulp.

Informatiefilmpje Hulp bij het huishouden

Wilt u een eenvoudige uitleg over Hulp bij het huishouden? Bekijk dan het filmpje. Wilt u ondertiteling? Klik op het CC-blokje, rechtsonder en kies ‘Nederlands’.

Wat doet de huishoudelijke hulp?

In een afsprakenoverzicht leggen we vast wat de hulp in de huishouding gaat doen en wat u zelf gaat doen. De huishoudelijke hulp doet het huishoudelijk werk dat u zelf niet kunt doen of regelen. Bijvoorbeeld:

  • stof­fen en stof­zui­gen van de woon- en slaap­ka­mer
  • schoon­ma­ken van de bad­ka­mer, keu­ken en toi­let
  • vloe­ren dwei­len
  • was­sen, strij­ken en bed ver­scho­nen

Kom in in aanmerking voor huishoudelijke hulp?

Hebt u geen familie, vrienden, buren of bekenden die u kunnen helpen, dan kunt u hulp aanvragen bij de gemeente.

Dit zijn de voorwaarden:

 • U moet in Am­ster­dam in­ge­schre­ven staan en wo­nen.
 • U kunt door een li­cha­me­lij­ke of gees­te­lij­ke be­per­king het huis­hou­den niet he­le­maal zelf doen.
 • Uw part­ner of huis­ge­no­ten kun­nen u geen of on­vol­doen­de zorg, hulp en be­ge­lei­ding ge­ven.
 • U moet tij­dens de aan­vraag­pro­ce­du­re be­reik­baar zijn. De ge­meen­te moet u kun­nen bel­len en bij u op huis­be­zoek kun­nen ko­men.
 • U hebt geen in­di­ca­tie van­uit de Wet lang­du­ri­ge zorg (Wlz).

Dit zijn de regels voor de hulp:

 • U ont­vangt één in­di­ca­tie hulp bij het huis­hou­den per wo­ning, ook als er meer­de­re per­so­nen zijn die hulp no­dig heb­ben.
 • U mag de hulp al­leen in uw ei­gen wo­ning la­ten wer­ken.
 • Bij ka­mer­huur kunt u al­leen hulp bij het huis­hou­den aan­vra­gen voor uw ei­gen ka­mer. Dat geldt ook voor fo­cus­wo­nin­gen, waar­bij u een ei­gen ka­mer hebt en bij­voor­beeld de keu­ken deelt met an­de­ren.

Wie betaalt de huishoudelijke hulp?

De huishoudelijke hulp wordt gefinancierd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt contact met ons opnemen voor een intakegesprek.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is maximaal € 14,10 per maand. Daarbij maakt het niet uit hoeveel zorg en ondersteuning u krijgt. Of hoeveel gezinsleden zorg en ondersteuning krijgen. Er is geen apart tarief voor Amsterdammers met een laag inkomen.

Of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel u moet betalen is afhankelijk van:

 • de sa­men­stel­ling van uw huis­hou­den
 • uw leef­tijd

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u de website van de gemeente raadplegen via de volgende link: website gemeente

Daarom Sigma Zorg

Sigma Zorg is een middelgrote, vooruitstrevende organisatie met betrokken zorgprofessionals. Wij zijn er voor iedereen in Amsterdam en omstreken; ongeacht uw afkomst, religie of levensovertuiging. U kunt bij ons rekenen op uitstekende huishoudelijke hulp door een vast, klein team. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 90% van onze klanten Sigma Zorg aanbeveelt bij familie en vrienden!

Ook een schoon en leefbaar huis?
Vraag huishoudelijke hulp aan!